REFERAT FRA ÅRSMØTE I STIFTELSEN AMBLEBU 1998

 

Tid: 19.12.1998, kl 17.00-23.00

Sted: Amble Haugan, Nordvannslia 30,1370 Asker

Tilstede: Reidar, Mariana, Elin, Tord, Eva, Tore, Christen, Anne-Kirsti, Didrik, Karina,   Anders (ca 12 uker gml), Vibeke, Knut, Simen, Tora, Guri, Cathrine, Jan, Olil,   Nina, Jan, Stein, Janne, Eva, Bengt Gøran, Malin, Mathilde, Oda, Nora   (bursdagsbarn og 3 år gammel), Dag, Trude, Lene, Petter og Stener. Peer på   telefon fra St. Barbara klokken 17.40. Tilsammen 34 deltakere.

 

1. Årsberetning

Årsberetning i form av referat fra styremøte nr. 2 og innkalling til Årsmøtet ble godkjent som årsberetning, (vedlegg 1).

 

2. Regnskap

Dag presentert regnskapet som ble godkjent, (vedlegg 2). Saldo på driftskonto var etter årets dugnadsinnsats kr 276,93, hvilket betyr at Dag for 1999 og Finns forskuttering av årsavgift til og med år 2000 holder kontoen i pluss. Kapitalkontoen er urørt siden i fjor, saldo er kr 17.929,00.

Det ble i den sammenheng oppfordret til at flere forskutterer årsavgift, i den hensikt å kunne utføre nødvendige utbedringer så raskt som mulig. Vi antar at behovet for investeringer etterhvert vil avta. Det er likevel mulig at vi må ta sikte på å heve årsavgiften i løpet av de kommende årene.

Årsmøtet opprettholdt muligheten for å omdisponere midler fra kapitalkonto til driftskonto, dog med den begrensning at kapitalkonto ikke skal understige kr. 15.000,-.

 

3. Valg

Dag og Cathrine ble gjenvalgt ved akklamasjon. De sitter i to år, det betyr at Nina er på valg neste år.

 

4. Rapport fra årets dugnadsgjeng og feriegjester på Amblebu 1998.

Hytta er til sammen brukt 1 uke og to dager dette året! Det er ikke mye. Dugnadsgjengen, Tore, Christen, Jan og Dag i tre dager, Reidar med familie i fire dager og Eva, Tore, Vibeke, Simen, Tora, Guri og Cathrine i tre dager.

Christen fortalte kort fra dugnad. Utover aktivitetene i vedlegg 1 er det også hugget og satt opp tømmer til ved, lakkert vinduskarmer, mens kisten er innsatt med midd-middel. Oven er prøvefyrt, det er ikke noe hokkus pokkus med den, spjeldet står alltid åpent, ovnen har god trekk og er lett å fyre.

Reidar fortalte om hyggelige hyttenaboer, som bor i Mo i Rana og ferierer på Kvinge. De har to jenter og er fremdeles positive til at vi opparbeider ny adkomst fra den nye parkeringsplassen. Årsmøtet besluttet at de som føler for det og har ånden over seg kan gjøre jobben med å etablere ny sti.

Vibeke fortalte fra deres opphold om museplager og problemer med utslagsvasken. Det er viktig å tappe langsom ut av vasken, ellers renner vannet inn på gulvet. Årsmøtet besluttet at det må settes opp en huskelapp ved vasken og at det på sikt må gjøres en jobb for å bedre utslagsmulighetene. Det må kjøpes inn musegift. Siste feriegjester må sette ut giften og passe på at vann tømmes ut av bøttene.

 


5. Innkomne saker/saker utsatt fra i fjor

5.1 Kontigent fra utenlandsboende

Peer har gjort en kjempejobb og kommet med forslag til en ordning. Årsmøtet gav full tilslutning til Peers forslag. Non Norwegian Ambles (Non-NAs), dvs Tor, Peer, Erika, Karen, Finn og Olil inviteres herved til full deltakelse i stiftelsen Amblebu med en årlig avgift på $ 20. Slik vi oppfatter mailen fra Peer er allerede Erika, Karen, Peer og Tor interessert i en slik ordning. Mamma Olil forsikret at Island-Olil også vil delta i et slikt opplegg. Mens Finn som Non-NAs (but some Swedish, via Laura) ønsker å delta med full avgift.

Dette betyr at stiftelsen får litt mer å rutte med, men ikke minst at alle 16 Barbras barnebarn, Non-NAs og NAs, nå ser ut til å kunne bli (i løpet av 1999), likeverdige medlemmer i Stiftelsen Amblebu!!!

 

5.2 Dugnadsoppgaver

Årsmøtet besluttet:

*Det skal settes opp tre nattbordlamper, ett i hvert soverom. Lampene skal være enkle og gode. Beregnet oppad til kr. 1.200,-. (Høvik Lys har en aktuell type spot i furu.)

Ansvarlig: Alle følger med på tilbud og tar initiativ ved eventuelle “gode kjøp”!

 *Reparasjon av takrenner skal prioriteres. Teknisk løsning er beskrevet i hytteboka. Jobben er avhengig av at vi er der og jobber sammen. Kostnad beregnet til kr. 500,-.

Ansvarlig: Alle som deltar i sommerens dugnad.

*Bøyle rundt ovn. Jan har tatt mål. Vi får den laget hos en blikksmed og bringer den over ved første dugnad.

Ansvarlig: Styret

*Beising av do. Vi er litt usikre på teknisk beste gjennomføring.

Ansvarlig: Styret kontakter ekspert, kommer med forslag til teknisk løsning og fargevalg. Vi var enig om en litt lyser farge enn hytta, eksempelvis Fjellgrå.

*Ny sti. OK!

Ansvarlig: Den som har dagen og ånden.

 

5.3 Terasse

Dugnadsgjengen ved Jan har utarbeidet et forslag som Årsmøtet fikk titte på. Konklusjon: Det lages en terasse, ca 6-8 m2 tilpasset fjellet omtrent halvveis mellom trappen fra stua og langs fjellet mot vågen. Det viktigste er å finne balansen mellom fjellet og så høy/lav at den ikke trenger rekkverk. Beregnet kostnad kr. 2.500,-.

Ansvarlig: Sommerens dugnadsgjeng. Eventuelt kontakte Christen for å kjøpe billige materialer her.

 

5.4 Nye oppgaver

Innkjøp av musegift og nytt opplegg for utslagsvask.

Ansvarlig: Dugnadsgjengen.

 

6. Dugnad/fellesreise med onkel Putt og familie

Karen har skrevet en mail som ble lest høyt. Onkel Putt og Marie kan tenke seg å ta hurtigruta, mens Karen og Erika kommer til Oslo. Uansett møtes vi alle på Kvinge .Styret holder kontakt med Karen. Alle kan beregne at vi tar en felles tur med dugnad til sommeren i forbindelse med Onkel Putt, Marie, Karen og Erikas besøk.

 


7. Eventuelt

Reidar orienterte om nye regler for stiftelser og registrering i Brønnøysundregistrene. Reidar oversender skjema til styret.

Reidar orienterte om disposisjonsrett av kapitalkonto. Per i dag er en i hver gren (NAs), tante Eva, søster Eva og Reidar, oppsatt som disposisjonshavere. Styret må bruke disse ved en eventuell omdisponering av midler.

 

8. Neste Årsmøte

Lørdag 18. desember 1999, hos en Smith.

 

 

Nina Amble

formann