Referat fra årsmøtet i stiftelsen Amblebu 2008

 

Tid: Lørdag 20. desember 2008, kl 17:00

Sted: hos Nina og Jan, Nordvannslia 30 B

 

Til stede:

Reidar Amble-Ommundsen, Dag Amble, Cathrine Smith. Nina Amble, Harald Amble, Christen Smith, Vibeke Smith Auli og

Eva Amble (som ble representert av Malin og Bengt Gøran)

 

Referent: Marijana ble oppnevnt til referent

 

Saksliste:

1.      Årsberetning

2.      Regnskap

3.      Innkomne saker

o       Forsinkelsesgebyr for 2006 og 2007

o       Rehabilitering av Amblebu / Nina

o       Forslag til finansiering / Nina

o       Fastsettelse av årskontingent for 2009

4.      Valg

5.      Gjenstående dugnadsoppgaver

o       Reparasjon av tak i soverom ved kjøkkenet

o       Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta

o       Reparasjon av utløp av utslagsvask

o       Ny brygge

o       Tørkebøyle

6.      Ny oppgaver

7.      Aktiviteter i 2009

 

 


 

1 Årsberetning

Det ble avholdt to styremøter i 2008.

 

Stiftelsen ble ilagt en bot på kroner 44 720,- pga manglende innlevering av revidert regnskap for 2006 og 2007. Styret har klaget på avgjørelsen til Kredittilsynet som er klageinstans. Klagen ble ikke tatt til følge. Boten er betalt til SI. Regnskapene for 2006 og 2007 er sendt til Brønnøysundregistrene, og det var ikke noe å bemerke på regnskapene. Det ble brukt 16 500 på revisor. Stiftelsen hadde ikke likvide midler til å betale utgiftene og har derfor vært tvunget til å låne til sammen 47 000 kroner av medlemmene. Lånene skal betales tilbake.

 

Man må påregne utgifter til revisor i fremtiden. Dette vil, sammen med andre utgifter, påvirke størrelsen på kontingenten. Vibeke undersøker om en venninne kan påta seg å være regnskapsfører (revisor) for Amblebu vederlagsfritt.

 

Stiftelsen Amblebu stiller seg undrende til avgjørelsen etter klagebehandlingen. Avgjørelsen fra Kredittilsynet virker svært urimelig for en liten stiftelse som ikke har store verdier. Små stiftelser var skjermet for revisjonsplikten tidligere. Vi mener at intensjonen med lovendringen neppe var å ramme små stiftelser som Amblebu så hardt. Vi mener fortsatt at vi ikke ble varslet om lovendringen. Selv om det i svaret til oss fremheves at man har plikt til å holde seg orientert om lovendringer på egenhånd, må man si at dette er å skyte spurv med kanoner. Vi må drøfte om stiftelse er den beste organisasjonsformen for Amblebu. En stiftelses oppgave er å forvalte verdier. Stiftelser kan oppløses, men det må søkes om dette. Dersom noen har kontakter og kan ta opp saken med TV2 hjelper deg eller lignende, er fri ti lå gjøre dette. Dersom det påbeløper utgifter til for eksempel advokat, må dette tas opp med styret i forkant.

 

Det er i dag ikke samsvar mellom stiftelsens driftsutgifter (skatt, forsikring, strøm, renovasjon, regnskapsførsel og revisjon) og de inntekter som kommer i form av kontingent fra medlemmene. Kontingenten for 2008 ble derfor økt. For de ”norske” medlemmene ble kontingenten satt til kroner 1 000,- og for de ”utenlandsboende” til kroner 500,-. Hva kontingenten skal være i fremtiden, og om det fortsatt skal være redusert kontingent for de som bor i utlandet, blir drøftet på årsmøtet.

 

Det ble avholdt dugnad. Nina, Jan, Christen, Anne Kirsti, Vibeke, Cathrine og Reidar var med. De fikk også hjelp av Anders, Guri og Tord. Det ble ordnet en del ute, og man slo fast at det måtte gjøres en del med taket, spesielt rundt pipa. Komfyren ble byttet ut. Takk til Eva og Tore for denne gaven.

 

2 Regnskap

Regnskapet Dag har sendt ut, i forkant av årsmøtet, er egentlig ikke et regnskap, men en oversikt over alle inn- og utposteringer som har skjedd i løpet av året. Tallene og bilag vil bli oversendt revisor for utarbeidelse av regnskap. Tallene viser at stiftelsen i dag har en gjeld til følgende:

 

 

I tillegg er beløpet vi hadde på høyrentekontoen brukt opp. I følge vedtektene skal midler som brukes fra høyrentekontoen hele tiden betales inn igjen. Styret har sett et behov for å øke kontingenten for 2009 og fremover slik at vi både har tilstrekkelig med midler til ordinær drift, tilbakebetale til høyrentekontoen og til å betale det vi skylder til de tre lånegiverne. Styret foreslår at kontingenten fra 2009 økes til 2 000,- kroner. Medlemmene oppfordres til å betale inn kontingent for 2009 innen 1. mars.

 

Årsmøtet bestemte enstemmig at innbetalingen til høyrentekontoen utsettes inntil videre og at nedbetaling av gjeld prioriteres. Dette avviker fra vedtektene, men på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen som stiftelsen er i, ser vi oss tvungne til å prioritere på denne måten.

 

Lånene stiftelsen har fått er gitt som avdragsfrie og rentefrie lån frem til årsmøtet. Det ble foreslått at beløpet man skylder skulle fordeles likt mellom medlemmene og innbetales slik at lånene kunne innfries, men dette ble ikke vedtatt i denne omgang.

 

Medlemmene oppfordres til å komme med gaver til stiftelsen som kan brukes til nedbetaling av gjeld. Gavene kan innbetales til høyrentekontoen (kapitalkonto 0521 36 73167). Lånegivere kan gi gave i form av ettergivelse av lån.

 

Det ble også bestemt at gjelden skal ses i sammenheng med de utgifter som vil komme i forbindelse med videre vedlikehold av hytta (se under punkt om rehabilitering av Amblebu). Lånegivere har akseptert at lånene fortsetter med samme vilkår til man har avklart en mulig refinansiering i forbindelse med låneopptak for rehabilitering av hytta.

 

Årsmøtet har besluttet at kontingenten må økes ytterligere og fastsettes slik at det er balanse mellom driftsutgifter, utgifter til lån og inntekter. Hvor høy kontingenten vil være fremover, avhenger av i hvor stor grad den eksisterende gjelden blir nedbetalt ved hjelp av gaver eller ettergitt og de løpende utgiftene man vil ha.

 

Årsmøtet har også besluttet at det fra og med 2009 ikke skal være forskjell på kontingentens størrelse for medlemmer som bor i Norge og for medlemmer som bor i utlandet.

 

KONSEKVENSER FOR ALLE MEDLEMMENE I STIFTELSEN AMBLEBU

 

Gjelden har oppstått i løpet av perioden da alle de 16 barnebarna til Barbara Amble-Ommundsen har vært medlemmer av stiftelsen. Alle er derfor solidarisk ansvarlige for at gjelden innfries. Dersom stiftelsen mottar gaver som skal gå til delvis innfrielse av gjelden, eller lånegivere ønsker å ettergi gjelden, vil kravet for den enkelte bli redusert i samsvar med at gjelden nedbetales.

 

Barnebarn som ikke lengre ønsker å være medlemmer i stiftelsen, må likevel bidra med sin andel til at gjelden nedbetales.

 

3 Innkomne saker

Det renner vann igjennom taket. Taket må fikses og pipebeslag må skiftes. I tillegg bør vinduer (i stua) som har råtne karmer og dører byttes ut. Se tilbud fra Brødrene Hindenes AS. Årsmøtet har satt opp følgende prioritering for arbeidene som må utføres:

 

Det er en fordel at jobben ikke deles opp.

 

Det var noe diskusjon om vi kunne gjøre noe selv, men fagpersonene som var til stede rådet til at oppgaven ble gitt til firma. Det medlemmene kan bidra med er å være med på å rydde bort materialer etter hvert som jobben utføres, male og lakke tak og vinduer innvendig og utvendig. Det ble også foreslått at det settes opp en ”vaktliste” med tidspunkter når de ulike medlemmene kan være til stede på Amblebu i forbindelse med at jobben settes i gang. Dette kommer vil tilbake til. Det må sendes en bekreftelse til entreprenøren om at man ønsker arbeidet utført, men vi kan foreløpig ikke inngå en forpliktende avtale.

 

Stiftelsen må avklare hvordan jobben skal finansieres før man kan gi oppdraget til Brødrene Hindenes AS. Det er foreslått at det tas opp lån med pant i eiendommen. Styret gis fullmakt til dette. Styret vil kontakte ulike banker. Man ønsker å se på muligheter med ulik løpetid og ulik avdragstid for å kunne ta en beslutning. I forbindelse med lånesøknad, må man påregne utgifter til takst av eiendommen.

 

Når man vet hva lånet vil koste, vil man sette opp kontingenten slik at det både er tilstrekkelig med midler til driftsutgifter og til betjening av lån. I utgangspunktet har man et sterkt ønske om at alle de 16 barnebarna skal fortsette å være medlemmer i stiftelsen, men rehabilitering av hytta er nødvendig for at den skal bevares. Man håper derfor at alle vil ha forståelse for behovet for å øke kontingenten.

 

4 Valg

Reidar fortsetter som leder. Han er på valg i 2009

Dag og Cathrine er på valg i år.

Dag fortsetter som regnskapsansvarlig og Cathrine som styremedlem i en periode til.

I tillegg ble Nina valgt til ekstra styremedlem for 2009 for å bistå styret i forbindelse med mulige utbedringer i år.

 

5 Gjenstående dugnadsoppgaver:

Reparasjon av takrenner bak hytta.

Reparasjon av utslagsvask.

Ny brygge

Tørkebøyle

 

6 Ny oppgaver:

Olje/lakke vinduer inne/ute

Bedre lys på kjøkkenet

Anskaffelse av nye elektriske oljeovner

 

7 Aktiviteter i 2009

Man diskuterte tidspunktet for neste dugnad. Dette vil avhenge av hvorvidt man har satt i gang rehabilitering av hytta og tidspunktet for når Brødrene Hindenes eventuelt kan påbegynne oppdraget. Datoene som ble drøftet er: 1 mai helgen (30. april – 3. mai) og Pinsen (29. mai – 01. juni). Flere kunne begge de foreslåtte datoene.

 

Neste årsmøte er berammet til 19.12.09 og skal være hos Harald.