Stiftelsen Amblebu

 

Referat fra årsmøtet 2002

 

Tid:                        Lørdag 15. desember 2002, kl 16.00-22.00

Sted:                      Christen Smith og Anne-Kirsti Aksnes, Bjerklundveien 104 B, 1340 Bekkestua,

                               Tel.: 67 58 12 97. E-post: aksnes.smith@c2i.net

Tilstede:                Eva, Tore, Christen, Anne-Kirsti, Didrik, Karina, Anders, Rolf, Reidar, Marijana,

                               Elin, Tord, Cathrine, Vibeke, Knut, Simen, Tora, Guri, Olil, Nina, Jan, Dag,

                               Trude, Lene, Petter og Stener. Til sammen 26 deltakere.

 

Disse var ikke tilstede: Jan (sr), Eva, Bengt Göran, Malin, Matilde, Oda, Nora, Harald, Kari, Bjørn, Magnus, Janne, Stein, Stig Øystein med familie og Helge med familie fra Norske Ambler (NA). Samt alle American and Islandic Ambles (AIA).

 

1. Årsberetning

Årsberetning er dette referatet fra årsmøtet 2002, hvor årets aktiviteter i stiftelsen ble gjennomgått i sin helhet.  Styrets aktivitet dette året har vært mindre enn tidligere år. Vi er preget av at mange av familiene har ungdommer. Dugnaden ble avlyst på grunn av konfirmasjoner. Vi har benyttet e-post for å minne alle om innbetaling av medlemsavgift og denne ble sendt ut fra Dag senhøstes 2002. Der kommet nabovarsel fra Olav Johan Kvinge og Frithjof Kvinge der de orienterer om tilleggsareal skal benyttes til veranda, veg, vann og kloakk til nabohytta øst for Amblebu.

 

2. Regnskap

Dag gikk gjennom regnskapet slik det lå an pr. november 2002.

Etter årsmøtet har Dag satt opp et komplett regnskap for året 2002. (se vedlegg)

Saldo på driftskonto var etter årets utgifter og innbetalinger kr 4.960,10 ned fra 5 079,60 i 2001.

 

I merknadene til regnskapet framkommer det hvem som ikke har betalt inn årsavgiften for 2002 til konto nr.: 0540.08.54566 i Postbanken. Det er 3 NAs til sammen og 3 minus 1 AIAs som ikke har betalt . Det betyr 3x500 =1 500 + 2x20$=280 sum 1 780,- gir en antatt driftskonto på 6 740,- som er 1 661,- høyere enn ved utgangen av 2001.

 

Vi gjentar at årsmøtet 2000 besluttet å heve årsavgiften i stiftelsen. Årsavgiften er nå kr 500,- for NAs (Norske Ambler). Årsavgiften for AIAs (American/Islandic Ambles) forblir $ 20,-.

 

Det gjentas at årsmøtet 1998 gav styret mulighet til å omdisponere midler fra kapitalkonto til driftskonto, dog med den begrensning at kapitalkonto ikke skal understige kr 15.000,-. Dette vedtaket står ved lag. Saldo på kapitalkonto er 22 520,17 som er 1 005,- opp fra 2001.

 

3. Valg

Dag og Cathrine var på valg og begge tok gjenvalg. Når tiden er inne, er det Vibeke og Harald som står for tur. Vibeke lovet å stille opp neste gang. Harald var ikke til stede på årsmøtet.

 

4. Rapport fra årets dugnads- og feriegjester på AMBLEBU 2002.

Dugnadsturen 2002 ble avlyst på grunn av konfirmasjoner. Hytta vurderes fortsatt å være i vedlikeholdsmessig bærekraftig tilstand. Jan sjekket tilstanden i forbindelse med møter ved Høyanger Metallverk 30. april. Hytta var i fin stand.

 

Feriegjester nr 1: Christen og Anne-Kirsti.

I år var Christen og Anne-Kirsti de første som besøkte Kvinge i forbindelse med 17.mai helgen.

De var på Vestlandet med venner og besøkte Gro Marit og resten av familiene på Kvinge.

 

Feriegjester nr 2: Eva, Oda og Nora.

Eva med de to minste jentene besøkte Amblebu 4. til 15. juli.

 

Feriegjester nr 3: Olil, Hanna og Greta.

Olil og søstrene Hanna og Greta overnattet 22. til 23. juli på sin vestlandstur.

 

Feriegjester nr 4: Eva og Tore, Christen og Anne-Kirsti.

Eva og Tore, Christen og Anne-Kirsti med familie ferierte på Amblebu 24. til 28. juli.

 

Feriegjester nr 5: Cathrine med venner.

Cathrine var på Amblebu fra 30. juli til 3. august sammen med to venner av Cathrine. Cathrine hadde som vanlig fint vær og var også den som stengte hytta for vinteren og la ut musegiften.

 

Det ble ikke rapportert om andre feriegjester på Amblebu og det ble spesielt bemerket at Reidar og Marijana med familie ikke har vært på Amblebu i 2002.

 

Frist for å reservere hytta er satt til 1.mai 2003.

Kontakt Nina på e-post amble.haugan@mail.link.no

eller telefon 66 98 89 91 eller mobil 99 79 04 03

 

5. Innkomne saker/saker utsatt fra i fjor:

5.1 Kontigent

Alle 16 barnebarn er nå medlemmer, de fleste er gode betalere også i 2002. Det sendes ikke ut bankgiroer i år, Dag benytter om nødvendig e-posten og det ville vært fint om alle kunne avstå sin 500-lapp inn på vår brukskonto nr: 0540.08.54566.

 

5.2 Dugnadsoppgaver

*Bøyle rundt ovn.

Jan har tatt mål. Settes i bestilling og monteres under neste dugnad. Vi får den laget hos en smed og bringer den over ved første dugnad. Denne aktiviteten står igjen fra 1999.

 

*Ny sti, fremdeles OK! Ansvarlig: Reidar

 

*Terrasse

Dugnadsgjengen har utarbeidet et forslag som Årsmøtet av 1998 har tittet på. Konklusjon fra 1998: ”Det lages en terrasse, ca 6-8 m2 tilpasset fjellet omtrent halvveis mellom trappen fra stua og langs fjellet mot vågen. Det viktigste er å finne balansen mellom fjellet og så høy/lav at den ikke trenger rekkverk. Beregnet kostnad kr. 2.500,-. Denne aktiviteten er fremdeles ikke gjennomført, årsmøtet var enig om at denne oppgaven fremdeles har prioritet. Ansvarlig: Styret.

 

*Brygga

Brygga er forsvunnet for alltid vinteren 2001, bare boltene står igjen. Ny design, ny bygging?

Tema for event. dugnadsinnsats.

 

*Oppgaver som ikke er gjennomført:

1.Reparasjon av utløp for utslagsvask. Bemerk at kjøkken vasken er i uorden og kan ikke brukes før vi har reparert utløpet.

2.Bygging av terrasse.

3.Tørkebøyle rundt ovn.

4.Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta.

5.Reparasjon av taket i overkøya soverom ved kjøkken.

 

5.3 Nye oppgaver

6.Det er lov å skrape og male vinduer utvendig.

7.Styret må sjekke om det nå foreligger en juridisk korrekt registrering ved Brønnøysundregistret

8.Styret må undersøke om det er noe utestående i forbindelse med nabovarsel fra Frithjof Kvinge.

9.Ståltråd spennes opp i soverommene slik at vi kan henge opp dynene før vi reiser.

10.Stekeovnen er litt lunefull, automatsikringen går når man skrur på varmeskapet

11.Reiseradio eller lign. kan settes inn på Amblebu.

 

6. Dugnad/fellesreise

Årsmøtet besluttet at det skal arrangeres dugnadstur 29. mai til 1. juni 2003 i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Alle bes holde av den langhelgen. Gi melding til styret dersom man ikke kan delta.

 

7. Neste Årsmøte

Lørdag 20. desember 2003, kl. 16.00, hos Nina og Jan i det nye huset Nordvannslia 30 A, 1385 Asker. Tel.: 66 98 89 91. E-post: amble.haugan@mail.link.no

For ungdommene i familien er det mulig å betrakte årsmøtet som et ”vorspiel”, det vil ordnes med egen transport tilbake til Bærum når det måtte ønskes.

 

8. Opplysning

Onkel Tore som var med farmor da hun kjøpte tomten til Amblebu av Alf Kvinge, kan bekrefte at farmor spurte Alf Kvinge (sitat onkel Tore): ”Har du ingen andre som er interessert i tomten (Amblebu)?” Hvor Alf bekreftet at det var det ikke. Samtidig nevnte hun sin interesse for tomta på toppen.  Det er Alfs barnebarn Frithjof og Ole Johan som er eiere av nabohytta i øst.

 

Nina Amble

 

VEDLEGG:
1. Ambleburegnskap 2002

 


 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2002

 

 

Konto 0540.08.54566                                               Ut                    Inn                 

Saldo 01.01.02                                                                                                                    5.079,60

Skatt 2000 (Lagt ut av Reidar)                                                            182,-

Strøm 2001                                                                                            329,-    

Strøm 2001 (lagt ut av Nina)                                                               208,-

Catrine     (2001)                                                                                                                 500,-      

Per og Tor (2000,2001 og 2002)                                                                                          800,-   

Strøm                                                                                                      230,- 

Strøm                                                                                                      267,50

Forsikring                                                                                           1.146,-

Kom. avgifter                                                                                      1.294,-

Opprettet Nettbank gebyr                                                                     90,-                                                  

Helge (2002)                                                                                                                          500,-

Dag (2002)                                                                                                                             500,-

Eva (2002)                                                                                                                            500,-

Nina (2002)                                                                                                                            500,-

Skatt 2001                                                                                               219,-

Strøm                                                                                                      494,-                                                  

Strøm                                                                                                      442,-                   

Reidar                                                                                                                                     500,-

Olil (2000, 2001, 2002 og 2003)                                                                                            600,-

Cathrine (2002)                                                                                                                     400,-

Gebyrer                                                                                                     18,00

Saldo Pr. 31.12.02                                                                               4.960,10

                                                                                              --------------------------------------------

                                                                                                            9.879,60                   9.879,60

                                                                                              ==========================

Merknader:

Harald betalte for 2002, ifjor.  Olil (AIA) har betalt til og med 2003.  Christen , Vibeke og Stig-Øystein har ikke betalt for 2002.  Karen/Erica (AIA) mangler for halve 2002. Finn (AIA) har ikke betalt for 2001 og 2002.

(Finn har skrevet i en e-post at han vil betale i mai)

 

Kontigent pr. år 5.900,- 

Renter pr. år ca. 1.000,-(kapitalkonto)  

Faste utgifter pr år ca. 4.000,- (vedlikehold er ikke inkludert)

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 30.12.01                                                                                                    21.514,72

Renter 2002                                                                                                           1.005,45

Saldo 31/12.02                                                                                                    22 .520.17

 

Dag A.