Informasjon fra styret om status i stiftelsen Amblebu

 

  1. Bakgrunn

 

Barna etter Barbara og Reidar Amble-Ommundsen opprettet etter Barbara sin død en stiftelse

bestående av verdien av hytta på Kvingo gnr. 37, bnr. 32 og 38 samt kr. 24.000,- i forvaltningskapital. Stiftelsen ble registrert hos fylkesmannen i Hordaland 23.11.93 og hytta ble skjøtet over på stiftelsen 13. november 1995. På grunn av stiftelsens begrensede formue, var det intet krav til rapportering overfor offentlige myndigheter.

 

  1. Ny stiftelseslov samt endringer i regnskaps –og revisorloven 

 

Ny stiftelseslov ble vedtatt i 2001 med ikrafttredelse i 2005. Loven sondrer mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Loven har videre ikke regler om regnskapsplikt.

 

Reglene om regnskapsplikt er blitt innkorporert i regnskapsloven. Regnskapsloven § 1-2 nr. 10 slår fast at regnskapsloven gjelder for stiftelser. Regnskapsplikten gjelder både alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser. Det er i regnskapsloven ikke vedtatt

særlige, forenklende regler for regnskapsplikt for små stiftelser.

 

For stiftelsene vil regnskapspliktens innhold avhenge av om det er tale om en stor eller liten stiftelse. For å oppfylle kriteriene som liten stiftelse, må stiftelsen etter de to siste årsregnskapene oppfylle to av følgende vilkår:

-         Ha mindre enn 40 millioner kroner i slagsinntekt

-         Ha mindre enn 20 millioner kroner i balansesum

-         Ha færre enn 50 ansatte

 

Vår stiftelse er altså en alminnelig og liten stiftelse.              

 

Reglene om revisjon og revisjonsplikt for stiftelser er blitt innkorporert i revisorloven. Revisorloven § 2-1 nr. 5 slår fast at revisjonsplikten gjelder for stiftelser.

 

  1. Varsel om forsinkelsesgebyr pålydende kr. 44.720,-

 

Disse lovendringene er ikke blitt registrert og oppfattet av stiftelsens styre og medlemmer.

Forbauselsen var stor da krav om forsinkelsesgebyr for manglende innleverte regnskaper for 2006 fra Statens innkrevingssentral dukket opp i Dag sin postkasse.

 

Det følger av regnskapsloven § 8-3 at dersom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning som skal sendes til Regnskapsregisteret ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke mer enn 26 uker.

 

Dersom forsinkelsesgebyret ikke betales innen tre uker etter påkrav, svarer den regnskapspliktiges styremedlemmer solidarisk for påløpt gebyr.

 

Stiftelsen har vært ukjent med de nye reglene og mener heller ikke å ha mottatt noe form for informasjon om disse. Reglene ble først oppdaget i forbindelse med betalingsvarselet fra Statens innkrevingssentral. Styret har derfor søkt om ettergivelse av forsinkelsesgebyret. Denne søknaden har ikke utsettende virkning for innkrevingen av det utestående forsinkelsesgebyret. Innkrevingen vil derfor fortsette uavhengig av søknaden.  

 

Fristen til å betale var opprinnelig satt til 25. februar. Vi har imidlertid fått utsatt fristen til 13. april. Styret vil dersom Regnskapsregisteret ikke har fått behandlet vår søknad om ettergivelse innen denne frist, reise innsigelser om kravets berettigelse overfor Statens Innkrevingssentral.

 

Tas ikke våre innsigelser til følge, vil vi forfølge denne saken videre i systemet. Det vi kan risikere, er at SI avholder uleggsforretning før klageprosessen er avsluttet. I så fall ser styret ingen annen utvei enn at vi stiller hytta som sikkerhet.

 

  1. Oppnevning av revisor

 

Dag har nå jobbet på spreng for å få fatt i en revisor. Han har til slutt og etter mange telefonsamtaler fått fatt i revisor Gry Kristin Kristiansen, Strandgaten 9, 5013 Bergen.

 

I henhold til stiftelsesloven § 43 velges revisor av den eller de personer som etter vedtektene

velger eller oppnevner styrets medlemmer, hvis det ikke er fastsatt noe annet i vedtektene. I følge våre vedtekter opptrer styret på vegne av stiftelsen og inngår bindende avtaler som det anser nødvendig. Styret vil derfor treffe beslutning om å oppnevne Gry Kristine Kristiansen som stiftelsens revisor dersom det ikke nå umiddelbart kommer inn tungtveiende argumenter mot dette.

 

Regnskapsføring og revisjon for årene 2006 og 2007 vil antagelig komme på opp mot kr. 10.000,-. I tilegg kommer utgifter til taksering av hytta. Styret ser ingen annen utvei enn å bruke forvaltningskapitalen til dette. 

 

  1. Skatterettslige spørsmål

 

Stiftelser er i henhold til skatteloven § 2-32 i utgangspunktet fritatt for formues- og inntektsskatt. Unntaket i samme paragraf femte ledd er familiestiftelser som skattlegges for formue.        

 

  1. Fremtidig organisering av Amblebu

 

Etter dette er det langt fra sikkert at en stiftelse vil være den mest hensiktsmessige organisatoriske løsning for Amblebu. Medlemsavgiften må i så fall skrus kraftig opp.

 

Styret har et ansvar overfor offentlige myndigheter. Styret vil derfor dersom det er nødvendig, heve medlemsavgiften for 2008. Styremøte vil holdes om en ukes tid der alle de foranstående spørsmål vil bli behandlet. Videre vil styret utrede nye organisasjonsmodeller som vil legges frem på neste årsmøte.

 

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at stiftelsen ikke uten videre kan legges ned. Man kan imidlertid søke Stiftelsestilsynet om dette.

Kravene som ovenfor behandlet, vil bestå selv om stiftelsen nedlegges.  

 

Oslo, den 9. mars 2008

Reidar Amble-Ommundsen

styreleder