STIFTELSEN AMBLEBU

Barna etter Barbra og Reidar Amble-Ommundsen har med dette opprettet STIFTELSEN AMBLEBU, som omfatter:

HYTTA AMBLEBU PÅ NORD-KVINGO I MASFJORDEN MED EIENDOMMENE G.NR/B.NB 37/32 OG 37/38. TILSAMMEN 2,27 DA. SAMT EN FORYALTNINGSKAPITAL STOR KRONER-TJUEFIRE TUSEN.

I henhold til lov om stiftelser av 23. mai 1980 med forskrifter av 4. desember 1981 kan vi opplyse:

1.1 MELDING

1.10 GRUNNLAGET FOR STIFTELSEN

Barbra Amble-Ommundsen overdro hytta og eiendommen til sine barn ROLV, BJØRN, EVA, JAN og KJELL. Se vedlagt kopi av skjøte 21.10.65, på G.nr/B.nr 37/32.

1.11 Omkringliggende ubebygde tomt "Kringsjå" ble ervervet av Barbra Amble-Ommundsen to år senere. Se vedlagt skjøte 01.11 67 på 1.27 da, G.nr/B.nr 37/38. Ved Barbra Amble­ Ommundsen' s død i 1990 har denne eiendommen gått over til barna, sammen med en pengesum stor KR. 24 000, kroner tjuefiretusen.

1.12 Grunnlaget for stiftelsen er nå fullstendig og omfatter ovenfor nevnte hytte, to tilhørende tomter og forvaltningskapital.

De fem arvingene nevnt i 1.10 har satt opp denne melding med vedtekter og har enstemmig

godtatt beslutningen, se underskriftene. (Kjell døde i1986 og hans kone Ragnhild har skrevet under.)

1.2 VEDTEKTER

1.20 Enhver endring i stiftelsens vedtekter skal innmeldes til fylkesmannen.

1.21 De fem familiegrenene, se 1.10, skal ha hver sin PÅDRIVER. I de første to årene skal dette være stiftelsens opprettere:

PÅDRIVER FOR FAMILIEGREN l; 2. GENERASJON ROLV

" " " 2; " BJØRN

" " " 3; " EVA

" " " 4; " OLIL (for Jan)

" " " 5; " RAGNHILD (for Kjell)

PÅDRIVEREN er den viktigste personen i denne stiftelsen og er styrets forlengede arm.

PÅDRIVEREN sørger for at etterkommerene sine gjør det de skal, at de betaler sine medlemspenger, at de betaler for vedtatte standardhevinger, at de sender inn mulige ferielister innen fristen og annet.

PÅDRIVEREN videresender meldinger fra styret, spre opplysninger, tar opp saker av

særlig interesse for sin gren og oppmuntrer til deltakelse på årsmøtet 18.12 hvert år.

PÅDRIVEREN er en kontaktperson javel, men mye mer enn det. Det trengs flere pådrivere etterhvert. Det bestemmes av familiegrenen og melding sendes til styret.

1.22 FORMÅLET med stiftelsen er å bruke, vedlikeholde og standardheve AMBLEBU som

feriested for de av etterkommerene etter Barbra og Reidar Amble-Ommundsen som vil være med.

Denne gaven fra Barbra (Mor, momo, farmor, Guro fra Varteig) er et stykke Vestlandet med hytte, med verdier som oppskattes mer og mer. Ikke minst kan medlemmene holde forbindelsen med slektningene på Kvingo.

AMBLEBU skal ikke selges, men endrede forhold kan føre til omdanning av stiftelsen i henhold til stiftelsesloven kap. 4

1.23 Alle etterkommere har medlemsskap i stiftelsen, men når de fyller 25 år må de velge mellom virksomt eller uvirksomt medlemsskap

1.24 Virksomt medlemsskap gir bruksrett og omfatter de som deltar i styre og stell (selvvalgte eller felles dugnader). De betaler årlig medlemspenger til driftskostnader (avgifter og vedlikehold) og vedtatte standardhevinger.

1.25 Uvirksomt medlemsskap koster ikke noe, men gir ingen bruksrett etter fyllt 25 år.

Uvirksomt medlem har heller ingen stemmerett.

Medlemmer som senere ønsker å gå over til virksomt medlemskap , må godtgjøre en rimelig andel av årlige medlemspenger samt andel av standardheving for den tiden som er gått etter fyllte 25 år.

1.26 Opprettere av stiftelsen Amblebu er virksomme medlemmer og fritas for betaling.

1.27 "Amerikanarane" har fortrinnsrett til valg av ferietid når de besøker Norge.

1.28 Alle medlemmer, virksomme så vel som uvirksomme har ansvaret selv for å føle med i styre og stell.

PÅDRIVEREN er nærmeste viter og har alle meldinger fra styret.

1.29 Årsmøte er 18. desember, på Momo's/Farmors bursdag. Møtestedet går på omgang, men opplegget er alltid julebord. En del av kvelden er "Stiftelsens Årsmøte" og ledes av styret. Nye vedtekter eller endringer, samt forslag utenom dagsorden som er meldt skriftlig til styret innen 18.oktober, standardheving av hytta eller annet, skal avgjøres av årsmøtet ved alminnelig flertall. Ved dårlig frammøte kan styret beslutte, før avstemning, å la ikke frammøtte virksomme medlemmer avgi stemme ved brev.

1.3 STYRET

1.30 STIFTELSEN AMBLEBU skal ha et styre med to til fire personer. En av disse skal virke som revisor med ansvar for regnskapet (autorisasjon ikke nødvendig).

Minst to familiegrener skal være representert i styret

Årsmøtet velger styret for to år av gangen. Styret fordeler selv sine verv og kommer med forslag om nytt styre om to år, med nødvendig overlapp.

1.31 STYRET sender melding om stiftelsen til fylkesmannen i Hordaland. Styremedlemmenes navn og adresser oppgies. STIFTELSEN AMBLEBU har ikke innsendingsplikt etter $ 18 og $ 21 punkt 2, men fylkesmannen har rett til gransking på stiftelsens bekostning.

Av den grunn, og fordi det er i stiftelsens interesse, skal styret sende årsmelding samt kopi av stiftelsens møtebok og regnskaper til fylkesmannen hvert år.

1.32 STYRET har ansvaret for at stiftelsen blir godt forvaltet. Styret opptrer på vegne av stiftelsen og inngår bindende avtaler som det anser nødvendig.

1.33 STYRET har ansvaret for at:

a) Stiftelsens møtebok føres

b) Stiftelsens forvaltningskapital KR. 24 000,- settes inn på egen høyrentekonto. Disse pengene skal ikke forbrukes, men styret kan låne til standardheving bestemt av årsmøtet, og godskrive kontoen årlig, når medlemspengene henter opp lånet (med tillegg av de rentene det ville ha fått).

c) Driftskonto opprettes.

Inntekter (medlemspenger) og utgifter (avgifter, vedlikehold og vedtatte standardhevinger o.a.) føres. Kassabeholdning og kassakonto anses uønsket.

d) Medlemmene (virksomme og uvirksomme), årsmøtet og fylkesmannen sendes styrets årsmelding med regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, samt over inntekter og utgifter.

e) Enhver endring i stiftelsens vedtekter blir innmeldt til fylkesmannen.

1.34 STYRET fastsetter årlige medlemspenger ut fra forventede utgifter og vedtatte eller sannsynlige standardhevinger.

Det bør stiles mot et overskudd på driftskontoen hvert år.

1.35 STYRET fører fullstendig medlemsliste med ferieønsker og tildelt tid.

Frist for innsending av slike ønsker fra medlemmene settes til 1. april hvert år.

Dersom ferieønsker for disponering av hytta kolliderer, vil opphold på hytta og tidligere fordelt ferietid være forhold som styret legger til grunn i sin fordeling av ferietiden.

Betaling for bruk av hytta vil styret ta stilling til på et senere tidspunkt .

1.36 STYRET bygger sitt opplysningsnett til medlemmene på PÅDRIVERENE.

Minst en gang årlig, før årsmøtet, mottar de pakker med likelydende hefter med melding og regnskap.

PÅDRIVERENE videresender til medlemmene i sin gren.

Mulige feil i forsendelsen kan ikke påberopes av medlemmene.

Se Vedtekter punkt 1.28.

 

 

FOUNDATION AMBLEBU


Children after Barbra and Reidar Amble-Ommundsen has by this created FOUNDATION AMBLEBU, which includes:

AMBLEBU CABIN IN THE KVINGO IN MASFJORDEN WITH PROPERTIES G.NR / B.NB 37/32 AND 37/38. ALTOGETHER 2.27 DEKAR. AND A VALUE IN CASH ASSET OF NORWEGIAN KRONER-TWENTY-FOURTOUSAND.

According to the law of Foundations of 23 May 1980 with the regulations of the 4th December 1981, we will disclose:

1.1 MESSAGE

1.10 BASIS FOR FOUNDATION
Barbra Amble-Ommundsen transferred the cabin and the property to their children Rolv, Bjørn, Eva, Jan and Kjell. See attached copy of the deed document dated 21/10/65, regarding G.nr / B.nr 37/32.

1.11 Surrounding undeveloped land "Kringsjå" was acquired by Barbra Amble-Ommundsen two years later. See attached deed document of 01/11/67 at 1,27 decar, G.nr / B.nr 37/38. By Barbra Amble-Ommundsen's death in 1990, the property passed to the children, along with a valued sum of money NOK 24 000, Norwegian kroner twenty-four thousand.

1.12 The basis for the foundation is now complete and includes the aforementioned cabin, two accompanying land and monetary assets.
The five heirs mentioned in 1.10 have set up this message with regulations and have unanimously accepted the decision, see the signatures. (Kjell died in 1986 and his wife Ragnhild has signed below.)

1.2 STATUTES

1.20 Any change in statutes and rules should be reported to the County.

1.21 The five family branches, see 1.10, will have its PROMOTORS. In the first two years will be the foundation's creators:

PROMOTOR  FOR FAMILY BRANCH 1;    2.         GENERATION   ROLV
----“-----------               -------“----------       2;    ------------“----------------     BJØRN
----“-----------               -------“----------       3;    ------------“----------------     EVA

----“-----------               -------“----------       4;    ------------“----------------     OLIL (for Jan)

----“-----------               -------“----------       5;    ------------“----------------     RAGNHILD (for Kjell)


PROMOTOR is the most important person in this foundation and the Board's extended arm.

PROMOTOR ensure that their descendants are doing what they should, that they pay their membership money that they pay for the adopted standard improvements, that they submit lists of possible holidays by the deadline, and more.

PROMOTOR forwards messages from the board, distributes the information, raises issues of
particularly interest in his branch and encourages participation at the Annual Meeting on December 18, each year.

PROMOTOR is a contact person, all right, but much more than that. We need more PROMOTORS in the future. This is to be determined by the family branches and messages are sent to the Board.

1.22 The purpose of the foundation is to use, maintain and improve the standard of AMBLEBU that it is a holiday resort for those of descendants from Barbra and Reidar Amble-Ommundsen that will be members.


This gift from Barbra (Mother, momo, grandmother, Guro from Varteig) is a piece of western Norway with a cabin, with assets ​​that is valued more and more. Not least the members can stay in touch with relatives in Kvingo.


AMBLEBU shall not be sold, but changed circumstances may lead to conversion of the Foundation in accordance with the Foundation Act Section 4.

1.23 All descendants are members of the foundation, but when they reach 25 years, they must choose between active or idle membership.

1.24 Active membership gives right to use and includes those who participate in the administration (self-selected or joint voluntary work). They pay annual membership money for operating expenses (fees and maintenance) and approved standard improvements.

1.25 Idle membership costs nothing, but gives no right to use after the age of 25 years.
Idle member has no voting rights.
Members, who later want to switch to the active membership, must compensate a reasonable amount of the annual membership payments and a share of the improvements in standard of the asset for the elapsed time after reaching the age of 25.

1.26 Creators of the Foundation Amblebu are active members and excused from payment.

1.27 "Americans" have priority in choice of vacation time when they visit Norway.

1.28 All members, active as well as idle, have an individual responsibility to follow up and understand governance and administration.

The PROMOTOR is the closest to know and has all messages from the Board.

1.29 Annual Meeting is at December 18, at Momo's/Farmors birthday. The meeting place rotates, but the arrangement is always a Christmas table. A portion of the evening is to cover the "Foundations Annual Meeting" and is led by the Board. New statutes or amendments, and proposals outside the agenda which are submitted in writing to the Board before October 18, standard improvements of the cabin or otherwise, shall be determined by the annual meeting by a simple majority. Upon low attendance, the Board may decide, before the voting is done, to let people not present, but active members, to be vote by mail.

1.3 BOARD

1.30 The FOUNDATION AMBLEBU will have a Board with two to four people. One of these will act as auditor in charge of the accounts (authorization not required).
At least two family branches will be represented on the Board
The Annual Meeting elects the Board for two years. The Board allocates their individual roles and shall offer suggestions for new board members for two years, with the necessary overlap.

1.31 The BOARD notifies the information about the Foundation to the County Governor of Hordaland. Board members' names and addresses are to be disclosed. The FOUNDATION AMBLEBU has not submission obligation under $ 18 and $ 21 item 2, but the County Governor has the right to an examination [of the Foundation] at the foundation's expense.
For this reason, and because it is the Foundation's interest, the Board shall submit annual report and a copy of the Foundations meeting book and accounts to the County Governor’s office each year.

1.32 The Board is responsible for the foundation is well-governed. The Board acts on behalf of the Foundation and are able to enter into binding agreements as it is deems necessary.

1.33 The Board is responsible for:
a) keep minutes of meetings in the Foundation
b) the foundation's monetary asset of NOK 24 000,- is deposited on a separate high interest bank account. This money should not be expensed, but the Board can borrow from this asset to improve the standard as decided by the Annual Meeting, and credit the account annually when a membership fee are repaying values borrowed (plus the interest that would have been earned on the bank account).
c) Operating Account to be established.
Income (membership fee) and expenses (taxes, maintenance, and decided improvements in the standard, etc.) are to be recorded. Cashbox and cash accounts are considered undesirable.
d) Members (active and idle), the Annual Meeting and the County Governor’s office will be informed of the Board's annual report including to yearly accounting of the Foundations assets and liabilities, as well as income and expense statements.
e) Any change to the Foundations statutes will be reported to the County Governor’s office.


1.34 The BOARD determines annual membership fee out of expected expenditure and decided or probable improvements of the standard.
It should be directed towards a surplus on the current account each year.

1.35 The BOARD manages a complete list of members with holiday wishes and allotted time.
Deadline for submission of such requests from members is set to April 1, each year.

If holiday wishes from the members for the utilization of the cabin collide, then stays at the cottage and vacation time previously allocated, will be relevant for the Board in determining allocation of vacation time.

Potential payment for use of the cabin might be decided by the Board at a later date.

1.36 The BOARD builds their network for information online to members on the PROMOTORS. At least once a year, before the Annual Meeting, they receive the booklets with identical leaflets with reports and statements of accounts.

PROMOTORS to forward to the members of his/her branch.

Possible errors in the shipment cannot be invoked by members.
See Regulations section 1.28.